چکاوک داریوش

کجای این جنگل شب . پنهون میشی خورشیدکم
پشت کدوم سد سکوت . پر میکشی چکاوکم
چرا به من شک میکنی . من که منم برای تو
لبریزم از عشق تو و سرشارم از هوای تو

لبریزم از عشق تو و سرشارم از هوای تو
دست کدوم غزل بدم . نبض دل عاشقمو
پشت کدوم بهانه باز پنهون کنم هق هقمو
گریه نمیکنم نرو اه نمیکشم بشین
حرف نمیرنم بمون بغز نمیکنم ببین

سفر نکن خورشیدکم . ترک نکن منو نرو
نبود نت مرگ منه . راهیه این سفر نشو
نزار که عشق منو تو . اینجا به اخر برسه
بری تو و . مرگ من از . رفتنه تو سر برسه

نوازشم کن ببین . عشق میر یزه از صدام
صدام کن و ببین که باز . اونچه میگن ترانه هام
اگر چه من به چشم تو . کمم قد یمیم گمم
اتشفشانه عشقمو . در یا یه پر تلا تمم