هوای گریه همایون شجریان

هوای گریه همایون شجریان

همایون شجریان

  • Adrian Glynn - هوای گریه همایون شجریان
0:00
0:00

نه بسته ام به کس دل نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج رها رها رها من
ز من هر آن که او دورچو دل به سینه نزدیک
به من هر آنکه نزدیک از او جدا جدا من

نه چشم دل به سویی نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی به یاد آشنا من
ستاره ها نهفته در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من
هوای گریه با من......

  • 0
  • 1
  • 2117

پیشنهاد میوزیکو برای شما