لالایی داریوش

لالایی داریوش

داریوش اقبالی

  • Adrian Glynn - لالایی داریوش
0:00
0:00

لالا لالا گل زیره ، بابات دست هاش به زنجیره
مـی گه هـرگـز نگو دیره کـه هـر روز ، روز تـقـدیـره
لالا لالا گل گـنـدم چـی اومد بر سر مـردم
مــیـون آتـش افـتـادیــم ، شـدیم از روی دنـیـا گم

لالا لالا بد آوردیــم ، بـه نـام زنـدگی مردیم
خیانت شـکـل یاری شد ؛ ز یاران پشـت پـا خوردیم
لالا لالا گل لاله ، حــریـم عـشق پاماله
سیاهی رنگ هر سفره سر هفت سین هر ساله

لالا لالا گل زیره ، بابات دست هاش به زنجیره
مـی گه هـرگـز نگو دیره کـه هـر روز ، روز تـقـدیـره
به نـام عــشق و آزادی ، غم این خلق می خوردند
ولـی با دسـت خـود ما را بـه قـربـانـگاه مـی بـردند
کجایند آن همه دلـســوز در ایـن هـنــگامه مـاتم

که رفـتـند و رهـا کـردنـد مـن و ما را به حـال هـم
لالا لالا گـل مـریــم ، شـکـسـتـه حرمت آدم
شـــدیـم آواره عالم ، چــرا تـشنه به خون هم
لالا لالا گـل زیــــره ، بابات دستاش به زنجیره
مـی گه هـرگـز نگو دیره کـه هـر روز ، روز تـقـدیـره

رهـایـی ریــشـه ی مـا بـود ، هـمـه اندیــشـه ی مـا بـود
ولـی در آن روی ســکـه تـبـر بــر ریــشـه مـا بـود
گـل و گـلـدون و گـل خـونه شــده امــروز یک ویـرونه
ســـر فــواره هــا خــونه ، بـبـیـن مـردن چه آسونه
لالا لالا گل لالـــه ، حــریـم عـشـــق پا مـالـه

سیاهی رنگ هر سفره ، سر هفت سین هرساله
لالا لالا گــــل زیــــره ، بابات دستاش به زنجیره
مـی گه هـرگـز نگو دیره کـه هـر روز روز تـقـدیـره
لالا لالا گــــل زیــــره ، بابات دستاش به زنجیره

مـی گه هـرگـز نگو دیره کـه هـر روز روز ، تـقـدیـره
لالا لالا گــــل زیــــره ، بابات دستاش به زنجیره
مـی گه هـرگـز نگو دیره کـه هـر روز ، روز تـقـدیـره

  • 0
  • 0
  • 11

پیشنهاد میوزیکو برای شما