نیلوفر مارتیک

نیلوفر مارتیک

مارتیک

  • Adrian Glynn - نیلوفر مارتیک
0:00
0:00

ای عشق من ای زیبا نیلوفر من
در خواب نازی شبها نیلوفر من
در بستر خود تنها خفته ای تو
ترک من و دل ای مه گفته ای تو

ای دختر صحرا نیلوفر آه نیلوفر آه نیلوفر
در خلوتم بازآ نیلوفر آه نیلوفر آه نیلوفر
حالا تو عاشقی یا من مکن جور و جفا با من
روم در کوه و صحرا من که بین سبزه ها

ای نو گل دیر آشنا یابم تو را یابم تو را
آسمانی دلبر من عشق من نیلوفر من
ای عشق من ای زیبا نیلوفر من
در خواب نازی شبها نیلوفر من

در بستر خود تنها خفته ای تو
ترک من و دل ای مه گفته ای تو
ای دختر صحرا نیلوفر آه نیلوفر آه نیلوفر
در خلوتم بازآ نیلوفر آه نیلوفر آه نیلوفر

حالا تو عاشقی یا من مکن جور و جفا با من
روم در کوه و صحرا من که بین سبزه ها
ای نو گل دیر آشنا یابم تو را یابم تو را
آسمانی دلبر من عشق من نیلوفر من

ای عشق من ای زیبا نیلوفر من
در خواب نازی شبها نیلوفر من
در بستر خود تنها خفته ای تو
ترک من و دل ای مه گفته ای تو

ای دختر صحرا نیلوفر آه نیلوفر آه نیلوفر
در خلوتم بازآ نیلوفر آه نیلوفر آه نیلوفر

  • 0
  • 0
  • 14

پیشنهاد میوزیکو برای شما

آهنگ های دیگر مارتیک

لطفا صبر کنید