نیرنگ معین

نیرنگ معین

معین

  • Adrian Glynn - نیرنگ معین
0:00
0:00

به من اونکه بدی آموخت تو بودی
من و آتیش زد و خود سوخت تو بودی
اونکه با تیغ به زهر آلوده عشق
دل و دیدم و بهم دوخت تو بودی

اونکه با شعبده بازی به نیرنگ
لب فریاد من و دوخت تو بودی
آخر این قصه ما از خود ما
از ابتدا پیدا بود نیرنگ بود رویا بود

دشمن ما از خود ما
هر لحظه بین ما بود از ما بود با ما بود
تو من و به بازی تلخی کشوندی
که ندونسته به انتها رسوندی

من به خواب تو تو جادو شده خواب
دشمن ما رو سر سفره نشوندی
اونکه دل به قصه ها باخت توبودی
خونمون را روی آب ساخت توبودی

  • 1
  • 1
  • 849

پیشنهاد میوزیکو برای شما

آهنگ های دیگر معین

لطفا صبر کنید