محشر پازل بند

محشر پازل بند

پازل بند

  • Adrian Glynn - محشر پازل بند
0:00
0:00

آمدی و آمدنت محشر به پا کرد
ای جان جانم جانم ای جان جانم جانم
به چه شور و شرری یک دم به پا کرد
ای جان جانم جانم ای جان جانم جانم

نور دیده آرمیده به برت عاشق تو
ای کم شود سایه من کم نشود سایه تو
عاشق کش زیبارو کز عشق سر و پایی
ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی

عاشق کش زیبارو کز عشق سر و پایی
ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی
هه هه ثروتم تو تویی عاقبتم تو تویی
دین من تو تویی آخرتم تو تویی

ثروتم تو تویی عاقبتم تو تویی
دین من تو تویی آخرتم تو تویی
ای کم شود سایه من کم نشود سایه تو
عاشق کش زیبارو کز عشق سر و پایی

ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی
عاشق کش زیبارو کز عشق سر و پایی
ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی
آمدی و آمدنت محشر به پا کرد

ای جان جانم جانم ای جان جانم جانم
به چه شور و شرری یک دم به پا کرد
ای جان جانم جانم ای جان جانم جانم

  • 0
  • 0
  • 541

پیشنهاد میوزیکو برای شما